نه کلامی برای گفتن، نه راهی برای رفتن

هزار راز نگفته دارند این روزهای خموش

آن دورترک، کسی پروانه می خرد

شاید با بالهای این پروانه های نیمه جان

بشود کمی آنسوتر اتراق کرد

اما

صدهزار دل هم که بخرم

یکی محال است همانی را بخواهد که من خواستم

دور و دورتر هم چاره ی کار ما نمیشود ...

/ 4 نظر / 3 بازدید
رخساره

از ان شعرهایی بود که وقتی به خودت می آیی که دو سه باری خوانده ایش و چرا آنسوتر و دور و دورتر... شاید همین جا...

رضا قاری زاده

کلام و راهش را در قالب همان رازها نشانمان می دهد گویا ...

ترز

دل اضافه نخر خانومی! همین یه دونه رو همه تو کارش وا موندن.