دزدیدن مرده و پرتقال فروش

کوتوله ها که شنا بلد نیستند، چون نمیتوانند شنا کردن دیگران را ببینند راه دریا را میبندند.

/ 3 نظر / 25 بازدید
نسیم

اما چون کوتوله اند بقیه پا می ذارن رو سرشون و میرن که تو دریا شنا کنند

لیلی..

باشد روزی که بنده ی خدا از خدا بترسد و با دیدن کشتار بندگان معصوم و آزاده ی خدا در روز خدا به نام دین خدا پرده ی ضخیم حماقت را از چشمانش برکشد . دنیا ی ما ته ندارد ..شاید روزی او هم آدمک شود و ببیند که دنیا و آخرت بسیار فراتر از آنچیزی است که به نام دین جلوی دماغش گرفته اند. آدمک بودن شرف دارد به مزدور و خونریز و ابله بودن. از خدا بترسد اگر اصلن خدایی میشناسد!