تولد

نویسنده نیستم ولی همیشه از بچگی دلم میخواست اسمم رو پشت جلد کتابی بعنوان نویسنده یا مترجم ببینم.گاهی دزدکی سراغ قلم و کاغذ میرفتم اما به ندرت دستنوشته هام رو دوست داشتم. البته شاید به این دلیله که دوستام و افرادخانواده ام نویسندگان قابلی هستند و خودم رو با اونا مقایسه کردم و میکنم. میخوام اینجا  بدون ترس از قضاوت شدن ، که معمولا با همه ما هست، اونچه که به ذهنم میاد رو بیان کنم. همین.

/ 0 نظر / 3 بازدید