به تبرهای طعنه دار بگو / سروها ایستاده میمیرند

 

چهره اش نورانی و دلش فارغ از حرص قدرت و جاه

همنوای آزادگان و یاور بند کشیدگان

بزرگ مردا که او بود!

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
elham*

لیلی عزیزم خوبی ی ی ی ی؟