آزادی

 به مناسبت استعفای جناب کاسترو هرچند که نویدی بر پایان دیکتاتوری کوبا نیست و اندوه برخی اندیشمندان از بازنشستگی اجباری ایشان ،هیچ کلامی بهتر از این شعر شاملو نیافتیم‌:
آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ایی
هیچ کجا دیواری فروریخته بر جای نمی ماند
سالیان بسیار نمی بایست
دریافتن را
که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است
که حضور انسان
آبادانی ست
هم چون زخمی
همه عمر
خونابه چکنده
هم چون زخمی
همه عمر
به دردی خشک تپنده
به نعره یی چشم بر جهان گشوده
به نفرتی
از خود شونده ، غیاب بزرگ چنین بود
سرگذشت ویرانه چنین بود
آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
کوچک تر حتی
از گلوگاه یکی پرنده!
/ 2 نظر / 3 بازدید
امیر

آه اگر آزادی سرودی میخواند

گلناز

لب های آزادی را به هم دوخته اند انگار ...