زندگی مشترک با سرنيزه

زن، نان آور خانه، صبح میرود سرکار و عصری خسته برمیگردد خانه.

مرد، از صبح تا عصر در خانه است و بعضی شبها برای تفریح بیرون میرود.

زن، هنرمند و اهل موسیقی است.

مرد، هنری جز میگساری ، تریاک و فریاد زدن ندارد.

زن، نجیبانه بار شوهر نااهل را بدوش میکشد و رفتار خوارکننده اش را تحمل میکند.

مرد، نانجیبانه طاقت تمجید زن توسط دیگران را ندارد و اورا به باد کتک و دشنام میگیرد.

.

. 

" تو که به چنین شوهر نااهلی نیاز نداری ، چرا ازو جدا نمیشوی؟ "

با چشمان اشکباری که 25 سال رنج و درد این زندگی مشترک (؟؟) درآن موج میزند میگوید: " در دین ما طلاق و جدایی مجاز شمرده نمیشود!"

/ 0 نظر / 5 بازدید