در جستجوی جام مقدس

زندگی آدم را میخواند باز

سر هر پیچ و خم این کوچه ی بی سر و ته

پای هر بوته ی لجباز گل سرخ

که سر از دیوار کاگل همسایه برون آوردست

 یافتن اکسیر حیات

یعنی

همسفر باد شدن

لحظه را فهمیدن

دل به رویای نیالوده ی باران دادن

باد پر رمز و خیال

می وزد بی آرام

گر نخواهی همراهش بروی

تندباد خشمگین زود تو را خواهد برد

و اگر همره این باد شوی

...

زندگی جام زر کی خسرو ست

 

پ.ن. کتاب خوبیست و جدن ارزش خوندن داره.

/ 3 نظر / 11 بازدید
عرفان

معرکه

شاه خاموش

شعر را خواندم ناخودآگاه در کوچه های ذهنت به پرواز درآمدم، نوستالژیک شدم. نمیدونم کجای شعر مرا نوستالژیک کرد ولی شدم.