تمام انگشتانش یخ زده بود

لبانش کبود بود ،کبود

قامتی درهم پیچیده و چشمانی خموش

در دل اما آواز میخواند

پشت پنجره ی خانواده ای بیخبر ،

دخترک کبریت فروش!

/ 0 نظر / 3 بازدید