اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


واگویه

باور کنم که

"نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من"

یا نکنم؟

که این رهایی نعمت است،

یا نقمت؟؟

که رهایی پیشه کنم یا باز ...؟

که اصلن اینکاره هستم یا خیر، بانو؟


لیلی..