اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

خاموش مینگرد در میان باد

گذر درهم برگهای گنگ را از پس خزان

پاییز است اینجا

درپی اش زمستانی نیز ، بی گمان

سرد و سخت و سماجت کنان

...

شاید

 "این نیز بگذرد"

که باید ، از پی زمان!


لیلی..