اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


حیرانی

کجا بروم که خدا را خوش بیاید و خودم را خوشتر ؟؟ کجااااااا ؟


لیلی..