اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


صورت مساله

یک روز بعدازظهر دلم را شکستم،

راحت و بی صدا

تا کسی دیگر نتواند به هر بهانه دلم را بشکند!

با کمترین اشک و آه...

فقط نمیدانم چرا

جای خالی اش درد میگیرد

گاه و بیگاه ؟؟


لیلی..