اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

نه کلامی برای گفتن، نه راهی برای رفتن

هزار راز نگفته دارند این روزهای خموش

آن دورترک، کسی پروانه می خرد

شاید با بالهای این پروانه های نیمه جان

بشود کمی آنسوتر اتراق کرد

اما

صدهزار دل هم که بخرم

یکی محال است همانی را بخواهد که من خواستم

دور و دورتر هم چاره ی کار ما نمیشود ...


لیلی..