اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


شب، سکوت، و ستاره!

دلم بی تو میگیرد

کجا فریاد کنم ... که این خانه بی تو خالیست

و شراب ٧ ساله ی سرخ، طعم شوکران سیاه می دهد

بیگمان این شراب نیز

 هفت سال تنهایی خود را  به بیراهه رفته است

که اینچنین گلویم را می سوزاند

 

 


لیلی..