اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

مطالب زیر برای یادآوری به خودمه که دارم میون اینهمه حسهای متناقض و مودهای بالا و پایین دست و پا میزنم و باز برمیگردم سر جای اولم!

"... یکی از نیازهای کودک آسیب پذیر درون ، مسائلی است که به بقا برمیگردد( عدم توانایی در تامین زندگی، عدم موفقیت در حوزه ی روابط، ناامنی و بی ثباتی شغلی، شکست های تحصیلی، ...) واین مسائل باعث اضطراب ، ترس و آشفتگی کودک درون میشود.

ترس میتواند زاییده ی یک تجربه ی واقعی دوران کودکی ما باشد، که بعدها در بزرگسالی هم خاطره ی خود را در کودک درون به جا میگذارد، حتی اگر فرد ظاهرن در موقعیت مطمئن، امن و تامین شده ای باشد. این احساس عدم امنیت حتی میتواند به نسلهای گذشته هم برگردد.

احساس عدم امنیت است که از فرد یک جنگجوی ناآگاه میسازد..."

پ.ن.1کتاب شفای کودک درون کمک خیلی خوبی است، اگر تمرینهایش کامل انجام شود.

پ.ن. 2مطالب فوق نظر یونگ در باب کهن الگوی کودک است.


لیلی..