اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

آخرین پیچ جاده رو که رد کنی

پشت اون تپه ی سبز و قهوه ای

آسمون و جنگل، یکی میشه

همونجایی که هیچ خاکستریی ،دیگه معنا نداره

آبی آسمون و سبزی زمین ، خود ٍ خود ٍ بودنته

ابر و آب و جنگل و خاک ، و تو

.

.

.

امروز جنگل لازم شدم

باید زد به جاده


لیلی..