اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


یک فقره Prince Charming گم شده است ، از یابنده تقاضا میشود...

دیروز جشن شادمانی دوستی بود و ما باز به دست افشانی و پایکوبی پرداختیم ، جای همه دوستان خالی...

نکته این عروسی درین بود که داماد فرنگی که عروس را به یک نظر آچمز کرده بود ، با چنان شیرینی قصه آشناییشان را تعریف کرد که حتی فرصت نکردیم حسرت بخوریم... راستش انگار همه مان با جادوی آنهمه مهربانی که درآن چشمان آبی موج میزد ، به اندازه ی عروس خانم در آسمان هفتم بودیم ، شاید هم بالاتر!

حالا هی بگویید خارجیها سرد و یخ و بیمزه و شیر برنج و بی احساس و ... هستند! آقاجان، نابتر و خالصتر ازین عشق ندیده بودیم...

پ.ن. با وجودی که قبلن جناب امیرانه و کیوان خان 35 درجه  این عکس را نشان داده بودند ، ولی برای هزارمین بار هم که باشد ، ما نمایشش میدهیم؛ باشد که رستگار شویم!


لیلی..