اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


به به !چه چه ! مدال آوردیم !!

" ... و خداوند هادی ساعی را آفرید تا در چنین روزی ،70 میلیون ایرانی را از خفت و خواری نجات دهد و رجال وزین و متدین کاروان اعزامی و مدیران جلیل القدر ورزش کشور را سربلند از کسب رتبه 47 ام در آوردگاه المپیک، به کشور اسلامی بازگرداند  " 

نقطه . سرخط !


لیلی..