اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


سکون

انقدر حرف برای نگفتن و انقدر مشغولیت برای انجام ندادن دارم که فقط خدا میدونه !!!

پ.ن. بی ربط: فصل انگور چینی است.


لیلی..