اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

 لازم به گفتنه که : امروز یه روز دیگه است ، و من یه جور دیگه ام!


لیلی..