اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

وقتی نگاهم میکنی ، چون رود، آرام ، جاری می شوم تا بیکران دریاها.

وقتی که تو نگاهم می کنی...


لیلی..