اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

بین من و دخترک دیواریست که هرچه میکنم شکسته نمیشود...باز، میمانم و این حیرانی ها و روزهایی که به سرعت پی هم میروند و منی که گرد شهر میچرخم ...بی چراغ ؟؟

 

سری به اینجا بزنید

و در ادامه ...


لیلی..