اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


داستان نویس

در فضای داستانی میتوانی به سادگی  آدمها را از هرگوشه ی دنیا که باشند بیاوری و آنجایی که دلت میخواهد بگذاری .

پس چرا من ،درین داستان زندگی ، نمیتوانم یک نفر ،حتی فقط  همان یکنفر ، را وارد این داستان کنم ؟ چرا؟


لیلی..