اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

کسی گفت خدای گمشده "عشق " است ؛ عشق به خود ... عشق به دیگری ...

نمیدانم در چندسالگی ایشان را گم کردم! آهای ، خدای مرا ندیدید؟؟


لیلی..