اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

"گذر آبی آب"

پای یک کوه بلند

تو ی یک جنگل سبز

ته یک چشمه ی دور

رقص امواج رنگ ،روی بال سنجاقک شاد ...

لحظه ها میگذرند

روزها از پی هم نیز روان

غم اگر هست که هست

نگذاریم امید سایه اش را از دلهامان بکند

به ستم وا نگذاریم همه میدان را

بنویسیم از عشق

نپذیریم شب زندان را

دیده هامان پر نور

چشمها را نبندیم به خواب

سینه هامان پرشور

دل سپاریم چو سپیدار به آب

 


لیلی..