اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

امید امروزم  پرنده ایست

در قفس

که سر تاقچه ی اتاق پیرزنی رو به موت 

آواز میخواند هنوز !


لیلی..