اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


بالا رفتیم دوغ بود...پایین اومدیم راست بود ... و برعکس!

 گوبلز ،وزیر تبلیغات حزب نازی، جمله ی مشهوری دارد : " دروغ هرچه بزرگتر باشد ، باور کردنش راحتتر است"...

در این عصر عدالت خواهی و م ه ر و ر ز ی و انتظار حضور فرجه الشریف ، آیا نباید این جمله را طلا گرفت؟؟؟


لیلی..