اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


در باب خودشيفتگی و باقی قضايا

میگن هرچی بیشتر بخونی روونتر و بهتر می نویسی.

پرسیدم " چه جور کتابایی می خونی؟" گفت" من کتاب نمی خونم ، کتاب می نویسم!"

شنونده سلامت باشد !


لیلی..