اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

روزهای کوتاه ، شبهای بلند

پشت بند قطار خاطره هامان گاهی غم، گاه لبخند

سنگینی دل زیر حجم یک راز

اشکهای بی دلیل، بی بهانه زدن زیر آواز...

یادم میآورند که یک روز

بی برنامه عاشقت شدم

 


لیلی..