اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

در میانه ی جوانی و شور

با نگاهی بهم نزدیک ، و با کلامی ازهم دور میشویم ،

گاه خیلی دور...

میدانی؟

میترسم از آن روزی که هیچ کلامی نتواند این فاصله را پر کند!


لیلی..