اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


به کجا میرویم؟؟؟

وقتی معاون دانشجویی دانشگاهی دولتی زیر سایه ی امر به معروف و نهی از منکر  قصد تعرض به دانشجویی را میکند، وقتی در خیابان به بهانه ی وضعیت نامناسب بودن روسری و مانتوی کوتاه هرطور یکه دلشان بخواهد با شهروندان برخورد میکنند، وقتی سردار  ر با افتخار از پشت تریبون ملی اعلام می کند که ایشان در زمینه ی امنیت ملی ( که مصادیق عمده ی آن را وضعیت حجاب زنان و دختران میشمرد) با هیچکس شوخی ندارند و همزمان کوس رسوایی فرمانده نیروی انتظامی از بام زنان برهنه فرو می افتد ، و  و  و  به کجا میرویم؟؟

اصل خبر


لیلی..