اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

یک وقتهایی فکر میکنم دلم گنجایش اینهمه عشق را ندارد و ممکن است همینجا تمام شوم! اینروزهای درخشان شاید  زیاد نباشند ولی وجود دارند حداقل سالی یکبار ... و من هربار پذیراتر ، مشتاقتر و عاشقتر از همیشه ،در برابر اینهمه مهر باز کم می آورم !

در دل من نوری است

نه کمتر از خورشیدی تابان

و وجودم دریایی است

آبی ،آبی ،بیکران ...

بخوانیدم ،

به نام زندگی،

و با من برقص درآیید!

امروز بیشتر از همیشه

دوستتان دارم .

 


لیلی..