اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


جهان نمادها

روزهایی هست که حالم خوبست و هر نشانه ای را به فال نیک میگیرم ، شایدهم کاملن برعکس ، این نشانه های خوب باشند که حالم را خوش میکنند.. به هر روی ، روزهایی بنده ی نشانه ها میشوم !

 


لیلی..