اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


عادت

به تو فکر میکنم تا باور کنم که هستم

با خیال تو

شب و روز و پاییز و بهار زودتر و آسانتر میگذرند

باور نمیکنی، اما

فکر کردن به تو برایم عادت شده است!

 


لیلی..