اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


گرمابه لازم

شاید بایسته تر میبود اگر اولین پست ماه مبارک را با یک پست لطیفتر و خوشبوتر شروع میکردم ، ولی وقتی اول صبح بایک دنیا انرژی بیاین سرکار ، و تا عصر هزار بار از بوی بدن ناشوی بعض همکاران محترم آرزوی بودن در جزیره ای دورافتاده و بدور از هرگونه آدم بدبو بکنین ، حالتون همینی میشه که من الان دارم! آخه یکی ازین محترمان، خیر سرش فوق لیسانسه و تحصیل کرده! یعنی چطور تو ۶ سال دانشگاه یکی بهش نگفته چه بویی میده؟؟ با این احوال دیگه باید از خیر آبدارچی و تحصیلدار بگذرم... ایندفه باید از رییس محترم به جای اضافه حقوق تقاضای تاسیس حمام داخل شرکت و بن دئودورانت و شامپو بدن برای چندتنی از همکاران را بکنم!

 


لیلی..