اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


امید

در میانه ی تاریکی
در همهمه ی سکوت
همیشه نوری هست که در دلم میدرخشد
و صدایی هست که مرا می خواند
امید فراتر از آنچه هست و بود...
این نور آفتاب من است
واین صدا موسیقیی که با آن به رقص درآیم

چرخ زنان چرخ زنان

بر صحنه ای که نامش زندگی است!

 


لیلی..