اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


گویا در سرزمین عالیجناب عروسی است

حال اینروزام منو یاد این شعر (دختر قوچانی) سیما بینا میندازه : یه دونه انار  دو دونه انار...

ّّهمینطوری دارم انارا رو دونه دونه میندازم بالا ، خیال بالا اومدن هم ندارم... خیالی نیست فقط ممکنه بزودی زود از شرکت بندازنم بیرون!!


لیلی..