اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

دندان نداشته ام درد ميکند ؛ افسردگی هم چيز خوبی است...
لیلی..