اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


گفت و گو

گفتم: خسته ام ، دلم شانه های مهربانی برای تکیه کردن می خواهد...

گفتی : بازهم بگرد! پیدایشان خواهی کرد.


لیلی..