اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


روز نو

شکوفه های خندان
گیسوان رقصان بید در باد
خاک باران خورده از پس رنگین کمان
همه معجزه های بهارند
که یادمان بیاورند
زندگی در همین لحظه های کوچک جاری است
و همیشه
کسی درین نزدیکی هست
که به ما فکر می کند
معجزه ی لحظه های کوچک زندگی را دریابیم
و تازه شویم

همچو بهار

 

 


لیلی..