اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


نوروز 87

سال نو مبارک

سبز و تازه و شاد

درین نو بهار

تازه بمانید و

زندگی کنید

در رقص باد و

تاب بنفشه و

چشم یار


لیلی..