اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


جوانه

گندم ، جو ، عدس ، ماش
برای عید سبزه ریخته مادرم
دستمال نمدار فیروزه ای دور دلم میپیچم
شاید دل منهم سبز کند
آخر میگویند بهار معجزه میکند!

 


لیلی..