اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

آمدنت بهانه بود ،  رفتنت نیز هم

عشق چون آیینه ام نمود آنچه ز خود نمیدانستم

سپاس بیکران برتو که رنگین کمان روزهای خاکستری زمستانم بودی

چه ساده زیبا بود لحظه های کوتاه با تو بودن


لیلی..