اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

 همه ی شیرینی فردا در گرو ناشناخته بودنش است ...
لیلی..