اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

شاید بیشتر بدخلقیم اینروزها مال گلودردم باشد ، وگرنه با این روزهای آفتابی و بوی بهار و صدای بلبلان میشود بدحال بود؟

دلم فقط سوپ خوشمزه میخواهد و خواب راحت ،و کسی که نازم را بکشد ، چیزهایی که هیچکدامشان مهیا نیست


لیلی..