اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


پذیرش

پذیرش و انفعال دو مفهوم کاملن جدا هستند، درین بحثی نیست و قرار هم نیست اینجا از منظر لغوی یا فلسفی ایندو را به بحث بگذارم.

فقط حس شگرفی دارم این روزها از دیدن خرده پذیرشی که پیدا کرده ام، هنوز هم گاه بسیار میجنگم چه آگاهانه چه ناخودآگاه، از بدست نیاوردن چیزی که برایش جنگیدم خشمگین یا اندوهگین میشوم ، گاهی دزدکی سر خودم یا دیگری را کلاه میگذارم و زیرآبی میروم ،...      

با تمام این احوال در لحظات نابی که پذیرای آنچه هست میشوم ، انگار نیروی بیکران هستی در دستان من است؛ ودرست همینجاست که معجزه اتفاق میفتد ، اما نه از عالم غیب... همینجا و از بیکرانه ی آدمی، که پرتوانترین است اگر آگاه شود.


لیلی..