اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


سرگيجه

گیج و منگ از اوضاع زمانه فقط داریم دور خودمان میچرخیم.

کجاست دخترک شادی که با دو موی بافته آویزان می خواست سر چهارراه ،گل نرگس شیراز و لاله ی ابلق بفروشد؟؟

چقدر زود به زود دلم هوای کودکیم را میکند!!؟


لیلی..