اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


سوشیانس

شب و روز ، در این و آن ، سرگردان

دنبال خدای گمشده میگردم

چه نادانم هنوز

خدای خدایان ،فرمانروای بی چون و چرای درون

 بی درنگ و بی بهانه حکم میراند

 


لیلی..