اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

سیب زرین، سیب سرخ

گاز میزنم با پوست

بی آنکه بدانم لحظه ای دیگر

دلم در دستان تو خواهد بود


لیلی..