اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

لحظه های من ٍ بی تو


 

شاید روزی قایقت سر از دریای من دربیاورد

 آیا سر قایقت را کج میکنی آنروز هم

شاید روزی ...


لیلی..